Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

 

 

Regulamin kursu Viral i kreatywny marketing

 

 

 

 

Cześć nazywam się Jakub Biel i będę prowadził Kurs "Viral i kreatywny marketing", poniżej przedstawiam podstawowe zasady, którę będą na nim obowiązywać. Opisałem krótko kwestię zawierania umowy, płatności, zapisów na kurs oraz rozwiązywania ewentualnych problemów. 

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmę następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Operator Płatności – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań 
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem jakubiel.pl
 5. Sprzedawca – Ambaje.pl sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 89/43,  02-001 Warszawa, NIP: 7011068086, KRS: 0000945037.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca jest organizatorem kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na dostarczaniu treści cyfrowych w zakresie tego kursu. Kurs będzie odpłatny
 2. By korzystać z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Kupujący musi podać prawdziwe dane przy składaniu zamówienia. Traktujmy się poważnie, Kupujący nie może przesyłać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. Sprzedawca dopełni wszystkich standardowych formalności by odpowiednio zabezpieczyć dane Kupującego.
 5. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę. W razie reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres email lub inny sposób kontaktu. Na wszystkie reklamacje Sprzedawca odpowie jak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty przesłania reklamacji. 
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§ 4

Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1.  
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności,
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs. 
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 5

Realizacja Kursu

 1. Materiały będą dostępne na specjalnej platformie: kurs.jakubbiel.pl - Kupujący będą mieli utworzone tam konta z dostępem do nagrań.

 

§ 6

Odstąpienie Konsumenta i przedsiębiorcy od umowy

 1. Konsument i przedsiębiorca, zawierając umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi i przedsiębiorcy w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument i przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. By zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, by Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi i przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi i przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od Konsumenta lun przedsiębiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by kurs został dostarczany bez wad.
 2. Jeżeli kurs będzie posiadał wady, Sprzedawca jest odpowiedzialny za ich usunięcie. 
 3. W przypadku stwierdzenia wady Kupujący powinien zgłosić tą wadę Sprzedawcy wraz z jej dokładnym opisem.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia. 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje że ewentualne spory wynikłe w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 
  3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

 

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Kwestie danych osobowych zostały ujęte w Polityce Prywatności pod adresem https://jakubbiel.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2022

Czytasz regulaminy do końca? To dziwne, ale gratuluję! :)